O Mozaice

Centrum volného času MOZAIKA Rokycany organizuje volnočasové aktivity pro široké spektrum návštěvníků.

Hlavní náplní centra je rozvoj předškolních a mladších školních dětí. Pokoušíme se děti nenásilnou a hravou formou vzdělávat a rozvíjet u nich školní připravenost již od útlého věku. U takto starých dětí nastává prudký rozvoj motoriky a duševní expanze a přichází snaha se sdružovat. Je tedy třeba těchto skutečností využít a přiměřeně k jejich věku jim poskytnout dostatek podnětů. Každá aktivita totiž dítě nějak ovlivní a ač se to z počátku vůbec nemusí tak jevit, tak vše souvisí se vším. Například motorická obratnost hraje významnou roli ve vývoji řeči. Z toho vyplývá, že je potřeba děti rozvíjet všestranně, k čemuž právě dostávají příležitost v našem centru.

Děti navštěvují kroužky nejdříve se svými rodiči či prarodiči – pohybově zaměřené kroužky od tří měsíců, ostatní pak od dvou let, přičemž věkové hranice jsou pouze orientační, záleží vždy individuálně na dítěti. Klademe důraz na spolupráci rodiče a dítěte – rodič není na schůzce pouze „do počtu“, ale aktivně se zapojuje do celého dění. Postupně pak dítě dozraje k samostatnosti a může kroužky navštěvovat bez dospělého doprovodu.

U předškolních dětí se zaměřujeme na celkový rozvoj osobnosti a rozvoj kompetencí potřebných pro vstup do školy. Upevňujeme znalosti a dovednosti dětí, do aktivit nenásilně začleňujeme prvky předškolní přípravy, rozvíjíme hrubou i jemnou motoriku, grafomotoriku, sluchové i zrakové vnímání, intelekt, myšlení, paměť, řeč, vytváříme základy gramotnosti – ne však s cílem, aby dítě skvěle prošlo zápisem do školy, ale proto, aby se dítě v první třídě začalo učit beze stresu a potíží, jejichž důsledkem bývá pocit méněcennosti a neschopnosti a ztráta zájmu o učení i o školu jako takovou.

Nabízíme dále možnost navštěvovat i hudební a jazykové kroužky, kroužky grafomotoriky, či kroužky, vedené logopedickým asistentem.

Své si však v centru najdou i dospělí – zájmové kroužky keramiky, tvořivé dílničky i pohyb.

Mozaika také pořádá zájezdy do divadel, tematické víkendové akce, příměstské tábory, výstavy, přednášky, exkurze, …

Nebráníme se námětům na další možné aktivity. Na Vaši žádost se pokusíme vyhledat lektory a vytvořit další kroužky.

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT- 16300/2019-1 nám byla udělena AKREDITACE k provádění vzdělávacích programů, akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. V rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) nám byla udělena akreditace k osmi vzdělávacím programům a vydávání osvědčení o jejich absolvování.